Privacy

Privacyverklaring BeleefAV

BeleefAV is een organisatie dat dicht bij haar relaties staat en wil staan. Korte lijnen, open communicatie en deskundig advies tot en met realisatie. Open communiceren doen we niet alleen inhoudelijk, maar ook over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring lees je daarover alles wat je moet weten. En heb je toch nog vragen, dan weet u ons te vinden. Praktische, begrijpelijke antwoorden op maat. Ook over uw persoonsgegevens.

BeleefAV, gevestigd aan Edisonstraat 60, 7006 RE  DOETINCHEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BeleefAV
Edisonstraat 60
7006 RE  DOETINCHEM
0314-200333
www.beleefav.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
BeleefAV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– NAW gegevens;
– Geslacht;
– E-mailadres;
– Bedrijfsnaam;
– Telefoonnummer;
– IP-adres;
– Betaalgegevens;
– Aankoopgeschiedenis;
– Klantnummer;
– Inloggegevens;
– Abonnement op nieuwsbrief;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– Gegevens over je activiteiten op onze website;
– Internetbrowser en apparaat type;
– Bankrekeningnummer, mits je deze heeft verstrekt aan BeleefAV.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienstverlening is gericht op de zakelijke markt en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beleefav.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
BeleefAV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over ontwikkelingen en/of wijzigingen van onze diensten en producten;
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– BeleefAV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
– BeleefAV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Audiovisuele leverancier

Geautomatiseerde besluitvorming
BeleefAV neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BeleefAV) tussen zit. BeleefAV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: NextChapter, Google Analytics, SalesFeed. Wij gebruiken deze systemen om onze organisatie, onze dienstverlening en onze producten voor jou te optimaliseren. NextChapter is het SAAS platform waarmee onze website voor jou tot stand komt. Dankzij Google Analytics en SalesFeed verkrijgen wij inzichten waardoor wij onze website en de informatie op onze website kunnen verrijken en aanvullen. Hierdoor kunnen onze website bezoekers op een veilige manier de gewenste informatie vinden en kunnen wij het aanbod op onze website voor jou optimaliseren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
BeleefAV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

3 categorieën persoonsgegevens:
1. Persoonsgegevens die verzameld zijn in verband met (web)orders (inclusief klantaccounts).
Conform wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld 7 jaar i.v.m. bewaarplicht belastingdienst;
2. Persoonsgegevens die verzameld zijn aan de hand van contactformulieren of het opvragen van informatie;
Bewaartermijn: wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien wij op enige moment van de betrokken relatie een verzoek krijgen om de gegevens te verwijderen zullen wij daaraan op de kortst mogelijke termijn gehoor geven.
3. Persoonsgegevens die verzameld zijn naar aanleiding van een door de klant bewuste ‘Opt-in’ zoals de inschrijvingen op een nieuwsbrief;
Standaard bewaartermijn tot wederopzegging.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
BeleefAV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BeleefAV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
BeleefAV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Audiovisuele leverancier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account of ons vragen hiertoe. Daarnaast heb je het recht om jjouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@beleefav.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak s.v.p. in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. BeleefAV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BeleefAV wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je deze het beste kunt bereiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BeleefAV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beleefav.nl.

BeleefAV heeft de volgende technische maatregelen getroffen t.a.v. haar website:
– Deze webservers zijn ISO 27001/ISO 9001/NEN 7510 gecertificeerde servers van Amsio B.V.;
– Elke database is uitsluitend toegankelijk via het IP adres van de database server;
– Bewerker hanteert het O-T-A-P model voor Ontwikkeling/Testing/Acceptatie/Publicatie van de software;
– Het platform wordt op regelmatige basis doorgelicht door een ethical hackers team van een gespecialiseerd extern security bedrijf;
– Technische communicatie vindt plaats via encrypted (HTTPS) lijnen.

Eisen aan integraties met externe partijen:
BeleefAV stelt hoge eisen aan technische integratie met externe partijen. Hierbij valt te denken aan:
– Analyse software providers;
– Business Intelligence software providers;
– Emailmarketing providers;
– Klant software providers (CRM, marketing software);
– Logistieke software providers;
– Affiliate dienstverleners;
– Betaalproviders (PSP’s);
– Personalisatie dienstverleners;
– Systeemaanbieders zoals kassa’s (POS), ERP, boekhoudsystemen.

BeleefAV en haar bewerkers maken uitsluitend technische integraties met externe partijen die voldoen aan hoge actuele standaarden ten aanzien van veiligheid (security) en privacy. Bij enige twijfel hieromtrent zal BeleefAV de externe partij hierop aanspreken en de integratie pas uitvoeren zodra verbeteringen zijn doorgevoerd. In het uiterste geval zal BeleefAV geen technische integratie uitvoeren met de externe partij.

Wijzigingen in dit statement
Het privacyrecht is in ontwikkeling, waarmee deze privacyverklaring ook met regelmaat kan worden aangepast. Deze privacyverklaring die je leest dateert van 24 mei 2018

Wij helpen je graag